ช้อปดีมีคืนกับอิฐเอเชีย โครงการดีๆ กลับมาอีกครั้งในรอบปี 2565 เมื่อซื้อสินค้ากับอิฐเอเชียคุณสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 30,000 บาท! และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ แต่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี 

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2565 ที่จะเก็บในปี 2566 เท่านั้น

สิทธิ์ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?

ช้อปดีมีคืน

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

ประเภทสินค้าและบริการที่เข้าร่วมรายการ

 • สินค้าและบริการที่เสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • สินค้า OTOP ที่ได้รับการลงทะเบียน
 • หนังสือ และ Ebook

ประเภทสินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมรายการ 

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เงื่อนไขอื่นๆ 

 • มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้ากับทางร้านค้า
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ *ไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้

แชร์บทความ:

หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่าง